© Vähikkälän väljämä ry 2000

Vähikkälän väljämä  ry:n säännöt

1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vähikkälän väljämä ry ja sen kotipaikka on Janakkala.

2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vähikkälän kylän asukkaiden yhteistoimintaa ja parantaa kylän elinmahdollisuuksia ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- on yhteistyössä kotikunnan, lähialueen ja valtakunnan kylätoimintaan liittyvien  toimijoiden kanssa
- järjestää erilaisia kylätapahtumia, juhlatilaisuuksia, talkoita, retkiä ja näyttelyitä
- harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa
- osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun
- pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla  lausuntoja viranomaisille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia  huvitilaisuuksia
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa anniskelu- ja ravitsemustoimintaa
- harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvilaliikettä
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3.  Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen Vähikkälän kylän asukas. Yhdistys ei kerää jäseniltään jäsenmaksuja.

4.  Yhdistyksen päätösvalta

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous, jota näissä yhdistyksen säännöissä myöhemmin kutsutaan kyläkokoukseksi.

5.   Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenistä 1/3 tai lähinnä kolmannes on aina vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6.  Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja aina kaksi yhdessä.

7.  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

8.  Kyläkokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kyläkokousta.
Kevätkokous pidetään helmi—toukokuussa ja syyskokous syys—joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Kyläkokouksissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni.
Kyläkokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.  Kyläkokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava kyläkokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikkakunnan sanomalehdissä ja kylän ilmoitustauluilla.

10.  Varsinaiset kyläkokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus
2.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan     tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden     myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.  kokouksen avaus
2.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan     tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.  vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle     kalenterivuodelle
6.  valitaan hallituksen puheenjohtaja  ja muut jäsenet     erovuoroisten tilalle
7.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kyläkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri 28.12.2000
Vähikkälän väljämä ry:n pääsivulle